General

Name

Ali Kassem

Speciality

Oto-Rhinolaryngology

Tel

03/741969

Hospitals

Rayack