General

Name

Nasser Nisr

Speciality

Oto-Rhinolaryngology

Tel

03/733928

Hospitals

Hiram